آشنای ازلی

📜مدح حضرت علی علیه السلام 🏷 آشنای ازلی... 📌فطرس مدیا